Protokoll utskottssammanträde 2017/18:11

Trafikutskottets protokoll 2017/18:11

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:11

DATUM

2017-12-14

TID

10.00-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:10.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Postfrågor (TU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:41 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU4.

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 6 från skatteutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Cykelfrågor (TU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU5.

Förslag till ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 648.

Utskottet ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade utlåtande 2017/18:TU8.

Faktapromemoria 2017/18:FPM29 lades till handlingarna.

Förslag till ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 653.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna instämmer delvis i regeringens bedömning, att offentlig upphandling kan vara ett verktyg i klimatomställningen, men anser att förslaget i stort är problematiskt. Förutsättningarna för medlemsländerna skiljer sig kraftigt, och en lösning som passar ett land gör inte nödvändigtvis det för övriga. När det gäller att minska oljeberoendet och minska utsläppen kan detta göras på ett flertal sätt, och Sverige och övriga medlemsländer har redan undertecknat avtal om just detta. Därför anser Sverigedemokraterna inte att det finns någon anledning för EU att i detalj bestämma hur medlemsländerna bör sköta sin omställning, utan att det bör stå länderna fritt att själva välja i vilken omfattning – om någon – som offentlig upphandling inom fordonsområdet bör vara en del av denna.

Med hänvisning till detta menar Sverigedemokraterna att förslaget strider mot såväl subsidiaritets- som proportionalitetsprincipen.

Faktapromemoria 2017/18:FPM28 lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkomna EU-dokument

Sammanställningen av inkomna EU-dokument från tiden november-december 2017 lades till handlingarna.

Övriga frågor

Ordförande framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under hösten 2017. Hon önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden uttalade sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordföranden lett utskottets arbete och önskade henne God Jul och Gott Nytt År.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00.

Information om EU-guiden

Tuula Zetterman och Annelie Hagman från EU-samordningen informerade om den digitala EU-guiden.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 23 januari 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:11

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5-9

§ 10

LEDAMÖTER

N

N

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

O

O

O

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

O

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

O

O

O

Rikard Larsson (S)

O

O

O

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie-Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.