Protokoll utskottssammanträde 2017/18:12

Trafikutskottets protokoll 2017/18:12

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:12

DATUM

2018-01-23

TID

11.00-11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:11.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Verksamhetsplanering våren 2018

Information lämnades om utskottets arbete under våren 2018.

Några frågor om alkolås (TU7)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:63 och motion.

Ärendet bordlades.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare från utskottet deltog på Transportforum den 10-11 januari 2018 i Linköping.

Anmäldes till protokollet att en delegation från trafikutskottet har besökt Örebro län den 15-16 januari 2018.

Utskottet beslutade om att under våren genomföra en offentlig utfrågning om klimatanpassning.

Utskottet beslutade även om att under våren bjuda in lämpliga företrädare på taxiområdet till ett förlängt utskottssammanträde.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 30 januari 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 30 januari 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:12

§ 1-4

§ 5-6

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

Rikard Larsson (S)

X

X

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

O

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

Britt_Marie Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-01-23 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:12

Skrivelse angående säkerheten på skolbussar Ja
Skrivelse från privatperson, Göteborg
dnr: 820-2017/18

Skrivelse angående Södertörnskommuners tvärförbindelser Ja
Skrivelse från privatperson, Nynäshamn
dnr: 890-2017/18

Skrivelse angående konsekvenser av ny upphandling mellan Ja
Trafikverket och Svevia
Skrivelse från Bäcknäs vägförening, Robertsfors
dnr: 824-2017/18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.