Protokoll utskottssammanträde 2017/18:13

Trafikutskottets protokoll 2017/18:13

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:13

DATUM

2018-01-30

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:12.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 7

Några frågor om alkolås (TU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:63 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU7.

Trafiksäkerhet (TU11)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 33.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 februari 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Sofia Ekstrand

Justeras den 8 februari 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:13

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

O

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-01-30 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:13

Skrivelse angående nya infrastrukturlösningar Ja
Privat person

Dnr: 991-2017/18

Skrivelse angående nationell plan för Ja
transportsystemet 2018-2029
Marika Lindblad Miljöpartiet Huddinge,
Johan Svensk Miljöpartiet Haninge,
Kristian Ek Miljöpartiet Nynäshamn och Marie Åkesdotter Miljöpartiet Tyresö
Dnr: 1037-2017/18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.