Protokoll utskottssammanträde 2017/18:14

Civilutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14

DATUM

2017-12-07

TID

9.30–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:13.

§ 2

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar (CU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:42.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU5.

§ 3

Information från Allmänna reklamationsnämnden

Hovrättsrådet Anne Kuttenkeuler från Allmänna reklamationsnämnden informerade om e-handeln.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 16 januari 2018 kl. 11.00.Vid protokollet

Justeras den 16 januari 2018

Caroline Szyber


CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:14

§ 1-4

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

-

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

-

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

O

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.