Protokoll utskottssammanträde 2017/18:14

Trafikutskottets protokoll 2017/18:14

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:14

DATUM

2018-02-08

TID

10.00-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Ingvar Mattsson, revisionsdirektörerna Philippe Jolly och Ingemar Delveborn informerade om dels granskningen Bredband i världsklass? (RiR 2017:13), dels granskningen Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige - saknas ett EU-perspektiv? (RiR 2017:27).

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:13.

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.


Luftfart (TU10)

Utskottet behandlade motioner.

Utskottet beslutade att bjuda in lämpliga företrädare för att lämna närmare information kring fjärrstyrd flygtrafikledning.

Ärendet bordlades.

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 februari 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 13 februari 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:14

§ 1

§ 2-3

§ 4-6

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

O

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

O

O

Erik Ottoson (M)

X

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

X

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-02-08 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:14

Skrivelse angående remissvar Ja

”Förslag till länstransportplan för Kronobergs län
2018-2029”
Åryds föreningsråd
dnr: 1106-2017/18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.