Protokoll utskottssammanträde 2017/18:15

Civilutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15

DATUM

2018-01-16

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:14.

§ 2

Konsumenträtt (CU10)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Hyresrätt (CU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motionsyrkande 2017/18:3052 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2 till finansutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

Aktuellt i EU 2018:1 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) hälsades välkommen som ordinarie ledamot.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 23 januari 2018 kl. 11.00.
Vid protokollet

Justeras den 23 januari 2018

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:15

§ 1-7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

X

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

O

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.