Protokoll utskottssammanträde 2017/18:15

Justitieutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15

DATUM

2018-01-25

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information från regeringen ang. datalagring

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:14.

§ 3

Unga lagöverträdare (JuU18)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 4

Mottagande av motionsyrkande


Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motionsyrkande 2017/18:3778 yrkande 3 av Anders W Jonsson m.fl. (C).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Fråga om att bjuda in Säkerhetspolisen

Utskottet beslutade att bjuda in Säkerhetspolisen till utskottet för information ang. hoten mot religiösa församlingslokaler, t.ex. synagogor och moskeer.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdagen den 8 februari 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 8 februari 2018

Mats PertoftJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:15

§ 1

§ 2-6

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

-

-

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

Vakant

Anti Avsan (M)

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

O

O

Ellen Juntti (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24