Protokoll utskottssammanträde 2017/18:15

Trafikutskottets protokoll 2017/18:15

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:15

DATUM

2018-02-13

TID

11.00-12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Trafikverket

Överdirektör Bo Netz och Kristina Hagberg, chef för resultatenhet Förarprov, informerade om Trafikverkets förarprovsverksamhet.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:14.

Mottagande av motionsyrkanden

Utskottet beslutade att ta emot följande motioner:

  • från justitieutskottet: motion 2017/18:1017 av Lotta Finntorp (M)
  • från miljö- och jordbruksutskottet: motion 2017/18:2553 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4
  • från skatteutskottet: motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L) yrkande 19.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Aktuella EU-förslag

Redovisningen över aktuella EU-förslag lades till handlingarna.

Inkomna EU-dokument

Sammanställningen av inkomna EU-dokument från tiden december 2017- januari 2018 lades till handlingarna.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 15 februari 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:15

§ 1

§ 2-6

§

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

O

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

O

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

O

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.