Protokoll utskottssammanträde 2017/18:16

Civilutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16

DATUM

2018-01-23

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:15.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg m.fl. presenterade rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare.

§ 3

Konsumenträtt (CU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Hushållning med mark- och vattenområden (CU13)

Utskottet beslutade att behandla vissa motioner från allmänna mo-tionstiden tillsammans med den kommande propositionen om vattenmiljö och vattenkraft.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 30 januari 2018 kl. 11.00.
Vid protokollet

Justeras den 30 januari 2018

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:16

§ 1-2

§ 3-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

O

-

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.