Protokoll utskottssammanträde 2017/18:16

Justitieutskottets protokoll 2017/18:16

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:16

DATUM

2018-02-08

TID

10.00-10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:15.

§ 2

2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:57.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU11.

SD-, V- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet (JuU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:58.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU12.

SD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Unga lagöverträdare (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 5

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2016 (JuU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:69.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kriminalvårdsfrågor (JuU16)


Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 7

Överlämnade av motion

Utskottet överlämnade motion 2017/18:1017 av Lotta Finstorp (M) till trafikutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 10

Nästa sammanträde

Torsdagen den 15 februari 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 15 februari 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:16

§ 1-10

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

-

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Vakant

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

-

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

-

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

-

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

Ellen Juntti (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

X

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

X

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Sultan Kayhan (S)

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24