Protokoll utskottssammanträde 2017/18:17

Civilutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17

DATUM

2018-01-30

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:16.

§ 2

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. informerade om förslaget till ändringar i EU:s tågpassagerarförordning, KOM(2017) 548 och förslaget till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, KOM(2017) 637.

Vid informationen närvarade Carolin Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

§ 3

Familjerätt (CU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (CU11)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:51.

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 8 februari 2018 kl. 9.30 och att sammanträdet den 6 februari ställs in.
Vid protokollet

Justeras den 8 februari 2018

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:17

§ 1-6

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

O

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

X

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.