Protokoll utskottssammanträde 2017/18:17

Justitieutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17

DATUM

2018-02-15

TID

10.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:16.

§ 2

Unga lagöverträdare (JuU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2017.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU18.

M-, SD-, C-, V- L-, KD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (JuU5y)


Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:59.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:JuU5y och överlämnade motionerna 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20-24 och 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2 till konstitutionsutskottet, överlämnandet gäller under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

§ 4

Straffrättsliga frågor (JuU14)

Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om polisens forensiska organisation (JuU22)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:50 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:48

Ärendet bordlades.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 1 mars 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:17

§ 1-2

§ 3-8

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

Vakant

Anti Avsan (M)

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

Anders Hansson (M)

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

Andreas Carlson (KD)

Lawen Redar (S)

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

O

O

Ellen Juntti (M)

X

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Sultan Kayhan (S)

X

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24