Protokoll utskottssammanträde 2017/18:17

Trafikutskottets protokoll 2017/18:17

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:17

DATUM

2018-03-08

TID

10.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om fjärrstyrd flygtrafikledning


Generaldirektör Ann Persson Grivas och Per Kjellander operativ chef från Luftfartsverket, Tomas Gustafsson ordförande i Pilotföreningens säkerhetskommitté, flygledarna Ann-Marie Bredberg och Christer Wallinder från ST, Ann-Sofi Lorefält chef sektionen för flygtrafiktjänster på Transportstyrelsen, Lennart Persson ordförande i Aopa (allmänflygets intresseorganisation), vd Peter Larsson från Svenska regionala flygplatser (SRF) samt Elisabeth Sallfeldt avdelningschef flygtrafikledningstjänst från Swedavia informerade närmare om fjärrstyrd flygtrafikledning.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:16.

Luftfart (TU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Trafiksäkerhet (TU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 33.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemorian 2017/18:FPM53 lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson (C) yrkande 6 från civilutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet mottog en delegation från norska Transport- og kommunikasjonskomiteen den 8 mars 2018.

Utskottet uppmärksammande och framförde gratulationer till Suzanne Svensson med anledning av dennes 60-års dag.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 15 mars 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:17

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Lorentz Tovatt(MP)

X

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Hamza Demir (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande