Protokoll utskottssammanträde 2017/18:18

Justitieutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18

DATUM

2018-03-01

TID

10.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praon Klara Ekström fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Förslag till förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem KOM(2017) 793, KOM(2017) 794.

Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Svensson Justitiedepartementet, med medarbetare om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett ramverk för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (gränser och viseringar) med ändringar i rådets beslut 2004/512/EC, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399 och förordning (EU) 2017/2226, KOM(2017) 793 och om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett ramverk för interoperabilitet mellan EU:s informationssystem (polisiärt och rättsligt samarbete, asyl och migration), KOM(2017) 794.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliet faktapromemoria 2017/18:FPM41, Förslag till förordningar om interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och säkerhet samt Överläggning – interoperabilitet, rev RådsPM (JUU-1.6.1-1335-2017/18).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt framgick av promemorian. Företrädarna för S, M, SD, MP, C, V, L, KD och (-) förklarade att de ställer sig bakom regeringens ståndpunkt.

§ 3

EU-information från regeringen inför RIF-råd den 8-9 april

Statssekreterare Catharina Espmark med medarbetare informerade.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:17.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amanda Forsberg

Justeras den 8 mars 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:18

§ 1-6

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

Helene Petersson (S)

-

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Vakant

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

-

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

X

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24