Protokoll utskottssammanträde 2017/18:18

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18

DATUM

2017-12-12

TID

11.00–11.44

12.01–12.06

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikant L.Å., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:17.

§ 3

Åtalsanmälan (dnr 112-2017/18)

Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser jämte bilagor som innefattar anmälan mot riksdagens ombudsmän om brott.

Ärendet föredrog.

Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.  

§ 4

Besök

Utskottet beslutade att ta emot Stortingets kontroll- och konstitutions-utskott onsdagen den 24 januari 2017.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Val av justitieombudsman

Konstitutionsutskottet föreslog enhälligt att riksdagen för tiden från och med den 1 april 2018 till dess att nytt val har genomförts under fjärde året därefter till justitieombudsman väljer kammarrätts-lagmannen Thomas Norling.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 7

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Snabbare omval (KU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:38 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Riksdagens arbetsformer (KU27)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Trossamfund och begravningsfrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:16.

§ 12

Sammanträdestid

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 14 december 2017 börjar kl. 9.15.

Vid protokollet

Justerat 2017-12-19

Beatrice Ask


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:18

§ 1-2

§ 3-8

§ 9

§10-12

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

X

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

O

X

Jonas Millard (SD)

Annicka Engblom (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

X

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

X

X

X

X

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017