Protokoll utskottssammanträde 2017/18:18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18

DATUM

2018-01-18

TID

10.30–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:17.

§ 2

EU-information på det socialpolitiska området


Statssekreteraren Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 7 december 2017.

§ 3

EU-information på det socialpolitiska området

Statssekreteraren Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, m.fl., informerade om det bulgariska ordförandeskapets prioriteringar, bl.a. om EU-kommissionens kommande lagstiftningspaket om social rättvisa (bl.a. EU-socialförsäkringsnummer), kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv, KOM(2017) 253, kommissionens förslag till revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009), KOM(2016) 815. Vidare informerades om EU-domstolens dom från den 7 december 2017 i mål C-189/16 om garantipension, minimiförmåner och beräkning av pensionsrättigheter.

§ 4

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet (SfU10)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:34 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning (SfU11)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:21.

Ärendet bordlades.


§ 6

Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv (SfU13)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:30 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration (SfU14)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:33 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forskning

Utskottet beslutade att inte påbörja något forskningsprojekt.

Utskottet diskuterade det fortsatta arbetet med uppföljning- och utvärderingsfrågor.

§ 9

Reseredogörelse

Utskottet beslutade att överlämna reseredogörelse från utskottets resa till Mexiko och USA den 2–9 september 2017 till Riksdagsförvaltningen.

§ 10

Kanslimeddelanden

Anmäldes

– Pm EU-frågor socialförsäkringsområdet våren 2018.

– Inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 januari 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 januari 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:18

§ 1–3

§ 4

§ 5–11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

X

O

X

Aron Modig (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

O

X

X

Marie Olsson (S)

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

O

O

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

O

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Helena Bonnier (M) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.