Protokoll utskottssammanträde 2017/18:18

Skatteutskottets protokoll 2017/18:18

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:18

DATUM

2018-03-06

TID

11.00-12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Cecilia Mobach som ny utskottshandläggare på kansliet särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-7 på föredragandelistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Mervärdesskatt – gränsöverskridande handel mellan företag

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Ärendet bordlades.

§ 4

Mervärdesskatt – administrativt samarbete
Kommissionens förslag om ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är nödvändigt att vidta åtgärder för att effektivisera och utvidga bekämpandet av mervärdesskattebedrägerier. Administrativt samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna är en viktig del i bedrägeribekämpningen, liksom samarbete mellan myndigheter. En möjlighet till analys och utvärdering av pågående bedrägerier är också av central betydelse. Förslagen som rör effektivare regler för återbetalning och utökad information till företagen underlättar för näringslivet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Mervärdesskatt – skattesatser
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det finns flera fördelar med en ökad flexibilitet för medlemsstaterna när det gäller att bestämma skattesatser. Samtidigt riskerar förslaget medföra en ökad komplexitet, särskilt för de företag som säljer sina varor och tjänster i flera olika medlemsstater. Det riskerar även att leda till skattekonkurrens mellan medlemsstaterna. Effekterna av förslaget, inklusive den vägda genomsnittliga skattesatsen, behöver därför analyseras närmare. Mervärdesskatten är också en viktig intäktskälla för att finansiera välfärden.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Mervärdesskatt – små företag
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är viktigt att reglerna på mervärdesskatteområdet är enkla och tydliga samt att de administrativa kostnaderna för företagen begränsas, samtidigt som risken för skatteundandragande måste beaktas. Ett effektivt skatteuttag och rättvis konkurrens bör också säkerställas, både på nationell nivå och EU-nivå. Effekterna av förslaget behöver analyseras närmare.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Tull – rådsslutsatser om revisionsrättens granskning av importförfaranden

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Sverige välkomnar och stöder i huvudsak de föreslagna rådsslutsatserna samt instämmer i att tullkontrollerna vid import måste fungera tillfredsställande. Rådsslutsatserna bör dock inte innehålla skrivningar som kan anses föregripa förhandlingarna om nästa flerårsbudget för EU eller ses som kostnadsdrivande. Vidare bör ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna respekteras. Behovet av en god balans mellan tullkontroller och förenklingar för näringslivet bör beaktas.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Tull kontroll kontanta medel

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, åtföljt av medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Eva Posjnov.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2018-03-02 med diarienummer Fi2018/01004/SKA Underlag inför överläggning i skatte- och tullfrågor tisdagen den 6 mars 2018.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen är i huvudsak positiv till parlamentets ändringsförslag. Regeringen är dock tveksam till förslaget att inrätta en förbindelse mellan två befintliga IT-system som används av de berörda myndigheterna. Regeringen är också tveksam till förslaget att kommissionen ska lägga fram ett lagstiftningsförslag om sanktioner, liksom till förslaget att inrätta en finansiell underrättelseenhet på EU-nivå.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:17.

§ 10

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 11

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller den särskilda ordningen för småföretag (SUB-32-2017/18)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 21.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser (SUB-35-2017/18)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2018) 20.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 mars 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:18

§

1–13

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Anna Johansson (S)

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Momodou Jallow (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

X

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-12-21