Protokoll utskottssammanträde 2017/18:19

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:19

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19

DATUM

2017-12-14

TID

9.15–10.08

10.15–10.57

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande

Utskottet medgav att praktikant L.Å., som medföljde ledamoten Veronica Lindholm (S), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Justitieombudsmännen informerade utskottet om sin organisation och verksamhet.

§ 3

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 4

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Utskottet behandlade redogörelse 2017/18:JO1.

Ärendet bordlades.

§ 5

Åtalsanmälan (dnr 595-2017/18)

Drygt 300 likalydande skrivelser innefattar anmälan mot justitie- och inrikesministern om brott (hets mot folkgrupp m.m.).

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Sammanträdestider för våren 2018

Utskottet godkände förslag till sammanträdestider för januari–juni 2018 enligt bilaga 2.


§ 7

Ärendeplan för våren 2018

Biträdande kanslichefen anmälde utdelat utkast till ärendeplan för våren 2018.

§ 8

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (KU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU5.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 9

Skadestånd och Europakonventionen (KU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:7

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU12.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 10

Minoritetsfrågor (KU32)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Offentlighet, sekretess och integritet (KU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen (KU17)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:43.

Ärendet bordlades.

§ 13

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:17.

Vid protokollet

Justerat 2017-12-19

Beatrice Ask


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:19

§ 1-3

§ 4-13

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

O

O

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017