Protokoll utskottssammanträde 2017/18:19

Kulturutskottets protokoll 2017/18:19

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:19

DATUM

Tisdagen den 13 mars 2018

TID

Kl. 11.00–11.02

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:18 av den 8 mars 2018.

§ 2

Kulturarvsfrågor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor
(jfr prot. 2017/18:17.2).

Ärendet bordlades.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 15 mars 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:19

– – – §§

1–3

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

Wallentheim, Anna (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

D

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande