Protokoll utskottssammanträde 2017/18:1

Sammansatta civil- och kulturutskottets protokoll 2017/18:1

SAMMANSATTA CIVIL- OCH KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1

DATUM

Tisdagen den 13 mars 2018

TID

Kl. 11.15-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Hillevi Larsson (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

Samtliga ledamöter utom Johan Löfstrand (S), Gunilla Carlsson (S), Roger Hedlund (SD), Cecilia Magnusson (M), Ola Johansson (C) och Caroline Szyber (KD) var närvarande.

Av suppleanterna var Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Isabella Hökmark (M), Per Lodenius (C), Johanna Haraldsson (S), Angelika Bengtsson (SD), Nooshi Dadgostar (V), Roland Utbult (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och Eva Lohman (M) närvarande.

§ 3

Val av ordförande

Olof Lavesson (M) föreslogs som ordförande i utskottet.

Olof Lavesson (M) valdes med acklamation till ordförande i utskottet.

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen av

sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Johan Löfstrand (S) valdes med acklamation till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Arbetsplan

Kanslichef Ann Aurén informerade om planeringen för utskottets arbete under våren 2018.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

SAMMANSATTA CIVIL- OCH

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:1

? ? ? §§

1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Löfstrand, Johan (S), vice ordf.

-

Carlsson, Gunilla (S)

-

Green, Mats (M)

D

Larsson, Hillevi (S)

D

Hedlund, Roger (SD)

-

Magnusson, Cecilia (M)

-

Wallentheim, Anna (S)

D

Johansson, Ola (C)

-

Hult, Emma (MP)

D

Bohlin, Carl-Oskar (M)

D

Sonidsson, Eva (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Hannah, Robert (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Szyber, Caroline (KD)

-

Vepsä, Mattias (S)

D

SUPPLEANTER

Eriksson, Lars (S)

-

Quicklund, Saila (M)

-

Johnsson, Peter (S)

-

Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)

-

Nysmed, Leif (S)

D

Eskilandersson, Mikael (SD)

D

Hökmark, Isabella (M)

N

Gille, Agneta (S)

-

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

-

Beckman, Lars (M)

-

Haraldsson, Johanna (S)

N

Bengtsson, Angelika (SD)

N

Örnebjär, Christina (L)

-

Dadgostar, Nooshi (V)

N

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Carlsson, ClasGöran (S)

-

Karkiainen, Ida (S)

-

Lohman, Eva (M)

D

Finnborg, Thomas (M)

-

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.