Protokoll utskottssammanträde 2017/18:1

Civilutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1

DATUM

2017-09-14

TID

9.30–10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Finansdepartementet

Statssekreterare Ulf Holm m.fl. informerade om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssammarbete, KOM (2016) 283, samt om kommissionens översyn av konsumentlagstiftningen inom EU, SWD (2017) 209.

Vid informationen närvarade Carolin Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

§ 2

Sjöfylleri (CU2)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande (CU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:195 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken

Utskottet behandlade fråga om yttrande till socialutskottet över proposition 2016/17:188.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Miljöbedömningar

Utskottet behandlade fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:200.

Ärendet bordlades.


§ 6

EU-frågor

Aktuellt i EU 2017:3 anmäldes.

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 7

Preliminär plan

Utskottets preliminära sammanträdesplan m.m. under hösten 2017 anmäldes.

§ 8

Utredningar och departementspromemorior

En av kansliet upprättad promemoria 2017-09-12 Utredningar och departementspromemorior anmäldes.

§ 9

Övriga frågor

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 26 september 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 september 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:1

§ 1-2

§ 3-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Mats Green (M)

O

O

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lars Beckman (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilia Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.