Protokoll utskottssammanträde 2017/18:1

Justitieutskottets protokoll 2017/18:1

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1

DATUM

2017-09-14

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 2

Förslag till förordning om systemet för lokalisering av domar mot tredjelandsmedborgare – subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade KOM(2017) 344.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förslag till ny förordning för byrån för it-stöd (eu-Lisa) – subsidiaritetsprövning

Utskottet behandlade KOM(2017) 352.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

Utskottet beslutade att Krister Hammarbergh (M), Elin Lundgren (S), Mattias Jonsson (S) och Adam Marttinen (SD) ska medverka vid mötet med den parlamentariska kontrollgruppen för Europol i Bryssel den 9-10 oktober 2017.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in justitieministern och rikspolischefen till utskottet.

Utskottet beslutade att tacka nej till en förfrågan från den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism om att tillsammans med samsamordnaren hålla ett öppet seminarium med anledning av presentation av en forskarantologi över området våldsbejakande extremism.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.15.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 21 september 2017

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:1

§ 1-7

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Kent Ekeroth (SD)

-

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

-

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

Ellen Juntti (M)

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Gustaf Lantz (S)

X

Sultan Kayhan (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-09-14