Protokoll utskottssammanträde 2017/18:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2017/18:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:1

DATUM

2017-11-14

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Kenneth G Forslund (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Allan Widman (L) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef Louise Bjarke, departementssekreterare Majeed Olerud Khoso, departementssekreterare Jennie Gren och departementssekreterare Ebba Jepsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, departementssekreterare Henric Arnoldsson, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet, samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre, ställföreträdande chef för Must Kristina Bergendal, överbefälhavarens politiske rådgivare Ingrid Ask, stabsofficer Anders B Svensson och handläggare Tommie Hagberg, samtliga från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef Louise Bjarke, departementssekreterare Majeed Olerud Khoso, departementssekreterare Jennie Gren och departementssekreterare Ebba Jepsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, departementssekreterare Henric Arnoldsson och departementssekreterare My Tingsvall, samtliga från Försvarsdepartementet, samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre, ställföreträdande chef för Must Kristina Bergendal, överbefälhavarens politiske rådgivare Ingrid Ask, stabsofficer Anders B Svensson och handläggare Tommie Hagberg, samtliga från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kansliet meddelade att en aviserad proposition om Pesco kan komma att bli föremål för beredning av utskottet. Om så blir fallet kan det, utöver redan inplanerade utskottssammanträden, bli aktuellt med sammanträden den 21 och 28 november.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 november 2017
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 23 november 2017

Kenneth G Forslund

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2017/18:1

§ 1-4

§ 5-7

§ 8-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

X

Allan Widman (L), vice ordförande

-

-

-

Hans Wallmark (M)

X

X

-

Alexandra Völker (S)

O

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

-

-

-

Björn Söder (SD)

-

-

-

Lena Asplund (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

-

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

-

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

X

-

Jan R Andersson (M)

O

O

X

Peter Jeppsson (S)

-

-

-

Margareta Cederfelt (M)

-

-

-

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

O

O

O

Paula Holmqvist (S)

O

O

O

Daniel Bäckström (C)

O

O

O

Anders Schröder (MP)

O

O

-

Göran Pettersson (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

X

O

X

Mikael Jansson (SD)

O

O

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

O

O

Sofia Damm (KD)

O

O

X

Kalle Olsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.