Protokoll utskottssammanträde 2017/18:20

Justitieutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20

DATUM

2018-03-15

TID

10.00-11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från försvarsutskottet fick närvara under punkt 2, se bilaga 2.

§ 2

Statssekreterarna Charlotte Svensson (justitiedepartementet) och Jan Salestrand (försvarsdepartementet) med medarbetare och generaldirektör Christina Malm från Rekryteringsmyndigheten informerade

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:19.

§ 4

Kriminalvårdsfrågor (JuU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU16.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L-, KD- och (-)-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, V-, L-, KD- och (-)-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar (JuU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:48

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU28.

§ 6

Processrättsliga frågor (JuU15)


Utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017.

Ärendet bordlades.

§ 7

Elektronisk övervakning av kontaktförbud (JuU25)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:81 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning (JuU27)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:48

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

§ 10

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

§ 11

Nästa sammanträde

Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 22 mars 2018

Tomas TobéJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:20

§ 1-6

§ 7

§ 8-11

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf. tjl. t.o.m. 2018-04-30

-

-

-

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

-

-

-

Arhe Hamednaca (S)

-

-

-

Vakant (SD)

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

X

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

Mats Pertoft (MP) vice ordförande t.o.m. 2018-04-30

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-01-24