Protokoll utskottssammanträde 2017/18:20

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20

DATUM

2017-12-19

TID

11.00–11.27

12.27–12.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Suppleant

Ordföranden hälsade suppleanten Nina Lundström (L) välkommen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:18 och 19.

§ 3

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 5

Snabbare omval (KU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:38 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU18.

SD-, C- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Massmediefrågor (KU31)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Offentlighet, sekretess och integritet (KU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:18.

§ 9

Tack

Ordföranden framförde ett tack till John Widegren, som avslutar sitt uppdrag som ledamot i riksdagen, samt till ledamöterna och kansliet för gott samarbete under hösten och tillönskade alla en god jul och gott nytt år.

Vice ordföranden Björn von Sydow framförde ett tack till ordföranden.

Vid protokollet

Justerat 2018-01-16

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-09-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:20

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.*

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Beatrice Ask (M) ordf.*

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Annicka Engblom (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Marta Obminska (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

X

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

John Widegren (M)

Eva-Lena Gustavsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

* Beatrice Ask (M) har valts till ordförande i konstitutionsutskottet under tiden för Andreas Norléns (M) ledighet den 14 september–31 december 2017

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.