Protokoll utskottssammanträde 2017/18:20

Kulturutskottets protokoll 2017/18:20

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20

DATUM

Torsdagen den 15 mars 2018

TID

Kl. 9.30–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:19 av den 13 mars 2018.

§ 2

Civila samhället inklusive trossamfunden (KrU3)

Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället inklusive trossamfund (jfr prot. 2017/18:18.2).

Ärendet bordlades.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2017/18:18.3).

Ärendet bordlades.

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser dnr 1387-2017/18 och dnr 1388-2017/18.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 22 mars 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:20

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

Wallentheim, Anna (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

D

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

D

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande