Protokoll utskottssammanträde 2017/18:20

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:20

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20

DATUM

2018-01-25

TID

10.30–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:19.

§ 2

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Stefan Lundgren med medarbetare presenterade granskningsrapporten RiR 2018:1 Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare.

§ 3

Information av Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg med medarbetare presenterade granskningsrapporten RiR 2017:25 Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om uppehållstillstånd för studier på gymnasiet

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ gällande uppehållstillstånd för studier på gymnasiet.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 5

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att Kerstin Nilsson (S), Rickard Persson (MP) och Heidi Karlsson (SD) deltar vid Finsamkonferens i Göteborg den
17–18 april 2018.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 februari 2018 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 1 februari 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:20

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

O

Rickard Persson (MP)

X

X

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Rossana Dinamarca (V)

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

Marie Olsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

O

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Helena Bonnier (M) extra suppleant

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande