Protokoll utskottssammanträde 2017/18:20

Trafikutskottets protokoll 2017/18:20

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:20

DATUM

2018-04-12

TID

Kl. 09.00 - 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3.

Vid protokollet

Justeras

2018-04-17

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:20

§ 1

§

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Öppen utfrågning trafikutskottet

Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

– flytande, gasformiga och elektriska drivmedel inom vägtrafik, sjöfart, luftfart och spårbunden trafik

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor kommer att inom kort publicera en rapport om fossilfria drivmedel. Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010 och för att nå det målet krävs många olika åtgärder, bl.a. förändrade transportmönster och mer effektiva fordon. En annan viktig pusselbit är att hitta alternativ till fossila drivmedel och det är de fossilfria drivmedlen som står i fokus i arbetsgruppens rapport och under den öppna utfrågningen.

Både flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och eldrift beskrivs och jämförs i rapporten. Studien täcker såväl vägtrafik som bantrafik, sjöfart och luftfart. I rapporten diskuteras råvaror och resurser, produktion, distribution och infrastruktur för tankning och laddning. Likaså beskrivs drivmedlens användning i olika motorer, fordon och transportslag och deras olika energieffektivitet och utsläpp. De olika alternativens för- och nackdelar, inklusive kostnader och eventuella risker, beskrivs. Särskilt intresse riktas dels mot frågan om tillgång till drivmedel i hela landet, dels mot tillgången till inhemska råvaror och möjligheter till inhemsk produktion. Rapporten har tagits fram i samarbete med fyra externa forskare och under arbetets gång har en dialog förts med drivmedelsaktörer.


Med siktet inställt på fossilfria transporter

Torsdag den 12 april kl. 09.00–12.00, Förstakammarsalen

09.00–09.05 – Inledning

– Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

09.05–09.20 – Trafikutskottets studie

Resultaten i korthet

Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare vid Riksdagsförvaltningen

Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor: gruppens slutsatser

Karin Svensson Smith (MP), ordf. trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor

09.20–09.45 – Forskare ger perspektiv på icke-fossila drivmedel

Hur långt och till vad räcker de svenska biodrivmedlen utan att riskera miljökvalitetsmålen?

Pål Börjesson, professor miljö- och energisystem vid Lunds universitet

Att ta steget ut på marknaden – så kan svensktillverkade drivmedel kommersialiseras

Johanna Mossberg, fil.dr, fokusområdesledare för området fossilfria transporter RISE

Fossilfrihet ur ett systemperspektiv – vilket drivmedel gör bäst nytta var?

Jonas Åkerman, fil.dr, forskningsledare miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan

Hur kan förnybar el bidra till fossiloberoende transporter? –

Björn Sandén, professor innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola

Är elektromobiliteten en fluga? Förhoppningar och realism inför en ökad elektrifiering av transporter

Thomas Magnusson, bitr. prof. i Industriell organisation vid Linköpings universitet

09.45–10.15 – Myndigheter om betydelsen av fossilfria drivmedel

Strategisk plan för omställning till fossilfria transporter

Gustav Ebenå, avdelningschef Energimyndigheten

Scenarier på väg mot fossilfrihet

Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket

Styrmedel för att öka de fossilfria drivmedlen och minska de fossila

Svante Mandell, forskningschef Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet

Fossilfritt Sverige om vägen till ett fossilfritt Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

10.15–10.35 – Transportslagen vänder blicken mot 2030

Färdplan för ett fossilfritt flyg

Henrik Littorin, tf. generalsekreterare föreningen Svenskt Flyg

Färdplan för en fossilfri åkerinäring

Tove Winiger, politiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag

En sjöfart utan utsläpp – är det möjligt?

Rikard Engström, vd föreningen Svensk Sjöfart

Att anpassa bilismen till en fossiloberoende fordonsflotta

Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig Motormännens riksförbund

10.35–11.00 – Kaffe

11.00–11.55 – Frågor från utskottet

11.55–12.00 – Avslutning

– Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet

Ahl Felix

Fiat Professional

Alenius Jessica

Bil Sweden

Allerup Jonas

Naturvårdsverket

Alwarsdotter Ylwa

SEKAB

Andrén Sandberg Fredrik

Apaydin Müge

Naturvårdsverket

Arnsten Martin

Klimatsvaret-CCL

Axelsson Svante

Fossilfritt Sverige

Talare

Bergman Mattias

Bil Sweden

Bergman Mårten

Svenskt Näringsliv

Björsell Mats

Naturvårdsverket

Blackenfeldt Pernilla

Perstorp BioProducts

Boding Henrik

PostNord Group AB

Bogren Johan

Naturvårdsverket

Boholm Karolina

Skosindustrierna

Boije Martin

Naturvårdsverket

Bolin Glöran

E.ON

Bollgren Ingela

Klimatsvaret-CCL

Brodin Henrik

Södra

Börjesson Pål

Lunds universitet

Talare

Claug Sven

Fiat Professional

Dahlsson Henrik

Energigas Sverige

Ebenå Gustav

Energimyndigheten

Talare

Egnell Lars

Klimatsvaret-CCL

Egnell Marianne

Klimatsvaret-CCL

Ekbom Tomas

Svebio

Emanuelsson Sara

Energiföretagen

Engström Rikard

föreningen Svensk Sjöfart

Talare

Fagerberg Sofia

Perstorp BioProducts

Forsmark Jens

Naturskyddsföreningen

Frank Harry

Kungliga vetenskapsakademien

Fällström Irene

Svenska taxiförbundet

Grauers Anna

E.ON

Hanarp Per

Volvo Group

Haraldsson Kristina

HIFAB AB

Helledasy Ann

Klimatsvaret-CCL

Henmark Tobias

Fortum

Hjertqvist Matts

Klimatsvaret-CCL

Holmbergh Jacobsson Charlotte

Swedavia

Hunhammar Sven

Trafikverket

Talare

Hållén Camilla

Trafikanalys

Janssen Christian

St1

Johannesson Mikael

VTI

Johnson Filip

Kungliga vetenskapsakademien

Jussila Hammes Johanna

Konjukturinstitutet

Kansbod Jesper

OKQ8

Karlsson David

Swedavia

Kolar Katarina

SCA

Kronhöffer Erica

SJ

Larsson Martin

Miljö- och energidepartementet

Levin Mikael

Trafikanalys

Lilja Heléne

Motormännens riksförbund

Liljefors Inger

Klimatsvaret-CCL

Lindström Michael

AGA Gas AB

Littorin Henrik

Svenskt Flyg

Talare

Ludvigsson Jannike

Swedavia

Lundström Anna-Cecilia

Linköpings universitet

Magnusson Thomas

Linköpings universitet

Talare

Mandell Svante

Konjukturinstitutets miljöekonomiska enhet

Talare

Melander Hanna

Schenker

Mossberg Johanna

RISE

Talare

Nelson Ida

Sveriges kommuner och landsting

Nerhagen Lena

VTI

Norén Katarina

Sjöfartsverket

Norén Katarina

Sjöfartsverket

Nyberg Anders

Neste

Ohlsson Katarina

RISE

Perbo Ulf

Transportföretagen

Quant Sofie

SPBI

Ranhagen Jenni

Jernkontoret

Regnell Andreas

Vattenfall

Rydlund Maria

Naturskyddsföreningen

Sahlin Maria

SAAB

Sandberg Lars

Svensk kollektivtrafik

Sandén Björn

Chalmers tekniska högskola

Talare

Sandrup Alarik

Lantmännen

Sittenfeld Johan

Sveriges ingenjörer

Sjödahl Ragnar

AGA Gas AB

Skubla Claudio

Svenska taxiförbundet

Stjernvall Carl-Erik

Motormännens riksförbund

Talare

Svahn Ulf

SPBI

Svensson Fredrik

Energigas Sverige

Söderberg Johan

Circle K

Tamm Ebba

SPBI

Tormalm Karin

Skosindustrierna

Uhrdin Inger

Schenker

Ullström Anna

Näringsdepartementet

Wahl Hilde

St1

Westerberg Björn

Tågoperatörerna

Wiberg Erik

Vätgas Sverige

Widebeck Camilla

Sveriges radio

Vikkula Matti

Scandinavian Biogas

Winiger Tove

Sveriges Åkeriföretag

Talare

Wiss Fredrik

Volkswagen Personbilar

Wollin Per

Naturvårdsverket

Wästljung Urban

Scania

Zettergren Johan

Swedegas

Åkerman Jonas

Kungliga Tekniska Högskolan

Talare

Öhqvist Thomas

BillerudKorsnäs AB

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.