Protokoll utskottssammanträde 2017/18:21

Kulturutskottets protokoll 2017/18:21

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21

DATUM

Torsdagen den 22 mars 2018

TID

Kl. 09.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:20 av den 15 mars 2018.

§ 2

Fråga om överlämnande av motion

Utskottet beslutade att överlämna motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M), yrkandena 1 och 3 till sammansatta civil- och kulturutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Arkivutredningen

Särskilde utredaren Lars Ilshammar och sekreterarna Anna-Kristina Andersson samt Klara Liliedahl, informerade om Arkivutredningen (dir. 2017:106) och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Information från Utredningen om statens stöd till trossamfunden

Särskild utredare Ulf Bjereld och sekreteraren Daniel Lindvall, informerade om Utredningen om statens stöd till trossamfunden (SOU 2018:18) och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1454-2017/18).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 27 mars 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:21

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande