Protokoll utskottssammanträde 2017/18:21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:21

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21

DATUM

2018-02-01

TID

10.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:20.

§ 2

Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet (SfU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:34 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU10.

SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning (SfU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:21.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU11.

§ 4

Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget (SfU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:30 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU13.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration (SfU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2017/18:33 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:SfU14.

C-ledamoten anmälde en reservation. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3867 yrkande 4 av Andreas Carlson m.fl. (KD) från justitieutskottet.

§ 7

Förslag om utskottsinitiativ om uppehållstillstånd för studier på gymnasiet

Förslaget bordlades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Vid protokollet

Justeras den 15 februari 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:21

§ 1–8

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

X

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Rossana Dinamarca (V)

O

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

Maria Abrahamsson (M)

O

Marie Olsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Helena Bonnier (M) extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.