Protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

2018-01-18

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:20.

§ 2

Seminarium

Kanslichefen anmälde att ett seminarium kommer att anordnas i riksdagen om Agenda 2030 och det planeras äga rum under våren 2018.

§ 3

Högsta domstolens verksamhetsberättelse

Kanslichefen anmälde att Högsta domstolens verksamhetsberättelse för 2017 har översänts till utskottet.

§ 4

Offentlighet, sekretess och integritet (KU38)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU38.

SD-, L-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen (KU17)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:43.

Ärendet bordlades.

§ 7

Riksdagens arbetsformer (KU27)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.


§ 8

Trossamfund och begravningsfrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Massmediefrågor (KU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Tack

Ordföranden framförde ett tack till Eva-Lena Gustavsson (S) som avslutar sitt uppdrag som ledamot i riksdagen.

Vid protokollet

Justerat 2018-01-25

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-01-01)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:22

§ 1-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

Beatrice Ask (M)

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Annicka Engblom (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

Marta Obminska (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

X

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Vakant

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Eva-Lena Gustavsson (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande