Protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

Kulturutskottets protokoll 2017/18:22

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

Torsdagen den 27 mars 2018

TID

Kl. 11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:21 av den 22 mars 2018.

§ 2

Civila samhället inklusive trossamfunden (KrU3)

Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället inklusive trossamfunden (jfr prot. 2017/18:18.2 och 2017/18:20.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:KrU3 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr. prot. 2017/18:18.3 och 2017/18:20.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2017/18:KrU6 justerades.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 12 april 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:22

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

Lohman, Eva (M)

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande