Protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

2018-02-15

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:21.

§ 2

Migration och asylpolitik (SfU15)

Utskottet behandlade motioner om migration och asylpolitik.

Ärendet bordlades.

§ 3

Anhöriginvandring (SfU16)

Utskottet behandlade motioner om anhöriginvandring.

Ärendet bordlades.

§ 4

Arbetskraftsinvandring (SfU17)

Utskottet behandlade motioner om arbetskraftsinvandring.

Ärendet bordlades.

§ 5

Medborgarskap (SfU18)

Utskottet behandlade motioner om medborgarskap.

Ärendet bordlades.

§ 6

Socialavgifter (SfU19)

Utskottet behandlade motioner om socialavgifter.

Ärendet bordlades.


§ 7

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motion 2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 3 till socialutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 1 mars 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:22

§ 1–5

§ 6–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

O

X

Rickard Persson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Rossana Dinamarca (V)

O

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

O

O

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Marie Olsson (S)

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Julia Kronlid (SD)

X

X

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

X

Hanna Wigh (-)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

X

Mats Persson (L)

Johanna Jönsson (C)

X

O

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Helena Bonnier (M) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande