Protokoll utskottssammanträde 2017/18:22

Trafikutskottets protokoll 2017/18:22

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:22

DATUM

2018-04-19

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:21.

Fossiloberoende transporter (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6


Yrkestrafik (TU14)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:198, 2017/18:209 och motioner.

Ärendet bordlades.

Förslag om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2018) 137.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 april 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:22

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

O

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

O

O

Rikard Larsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2018-04-19 Bilaga 2 till protokoll

2017/18:22

Skrivelse angående allmän trafikplikt för flygplatser Ja
dnr: 1609-2017/18, Flygplatschef Ivan Forsman m.fl.

Skrivelse angående tågpendlandet mellan Stockholm

och Uppsala Ja
dnr: 1613-2017/18, privatperson

Skrivelse angående regelverk för vägsamfälligheter
och vägföreningar Ja
dnr: 1614-2017/18, Riksförbundet Enskilda vägar

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.