Protokoll utskottssammanträde 2017/18:23

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:23

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23

DATUM

2018-01-23

TID

11.00–11.02

11.36–12.14

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Suppleant

Ordföranden hälsade Ida Drougge (M) välkommen som ny suppleant i utskottet.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:21.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:21.

§ 4

Avsägelser och kompletteringsval

Kanslichefen anmälde följande avsägelser:

  • Beatrice Ask (M) som ledamot i konstitutionsutskottet
  • Hans Wallmark (M) som suppleant i konstitutionsutskottet.

Vidare anmälde kanslichefen följande:

  • att Dag Klackenberg (M) utsetts till ledamot i konstitutionsutskottet
  • att Ida Drougge (M) utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet.

§ 5

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen tisdagen den 6 februari 2018 om Europaparlamentets resolution med förslag till reform av EU:s valrättsakt, (2015/2035 (INL)).

§ 6

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.


§ 7

Minoritetsfrågor (KU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 2 från kulturutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Ökad insyn i partiers finansiering (KU19)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:55 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Valfrågor (KU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

Tystnadsplikt i riksdagen (KU7)

Utskottet behandlade utkast till betänkande.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2018-01-30

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-01-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:23

§ 1

§ 2-6

§ 7-11

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

X

O

O

Niclas Malmberg (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande