Protokoll utskottssammanträde 2017/18:23

Trafikutskottets protokoll 2017/18:23

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:23

DATUM

2018-04-24

TID

11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:22.

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (TU5y)

§ 3

§ 4

§ 5


Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU5y.

Sjöfartsfrågor (TU16)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:166 och motioner.

Ärendet bordlades.

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder

Utskottet behandlade frågan om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 26 april 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:23

§ 1-3

§ 4-5

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

O

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

O

O

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.