Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-02-27

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:23.

§ 2

Arbetsmiljö och arbetstid (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:AU8.

S-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2017/18:3789 yrkande 30 av Annika Qarlsson m.fl. (C) till utbildningsutskottet under förutsättning att det utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från Samhall


Verkställande direktör Monica Lingegård med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Samhall.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.00

Vid protokollet

Justeras den 1 mars 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:24

§ 1

§ 2-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

X

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Mats Pertoft (MP) ersättare för Annika Hirvonen Falk (MP) tom 2018-04-30

Fredrik Christensson (C)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

X

N = Närvarande
V= Votering

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

o= ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.