Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Civilutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-03-27

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:23.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Helena Lindberg m.fl. presenterade rapporten Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag.

§ 3

Planering och byggande m.m. (CU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU16.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Ny lag om bostadsanpassningsbidrag (CU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:80 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU6.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Fastighetsrätt (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

En inkommen skrivelse från Riksförbundet Enskilda Vägar anmäldes.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:CU18.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner (CU28)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:132.

Ärendet bordlades.

§ 7

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:117.

Ärendet bordlades.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 10 april 2018 kl. 11.00.Vid protokollet

Justeras den 10 april 2018

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:24

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Mats Green (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Vakant (S)

-

-

Roger Hedlund (SD)

-

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Lars Beckman (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

O

O

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Ewa Thalén Finné (M)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

O

O

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande