Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-01-25

TID

11.26–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ledamot

Ordföranden hälsade Dag Klackenberg (M) välkommen som ny ledamot i utskottet.

§ 2

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2017/18:22.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:22.

§ 4

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2017/18:JO1.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU11.

§ 5

Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen (KU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:43.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU17.

§ 6

Riksdagens arbetsformer (KU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU27.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.


§ 7

Minoritetsfrågor (KU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:KU32.

M-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 8

Trossamfund och begravningsfrågor (KU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2018-02-01

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2018-01-19)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:24

§ 1-7

§ 8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Laila Naraghi (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Göran Pettersson (M)

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Andersson (M)

Lawen Redar (S)

Vakant

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

Patrick Reslow (-)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Jörgen Hellman (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Nina Lundström (L)

Ida Karkiainen (S)

Ida Drougge (M)

O

O

Niclas Malmberg (MP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande