Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-03-20

TID

11.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:22.

§ 2

Avfall och kretslopp (MJU15)

Utskottet behandlade motioner om avfall och kretslopp.

Ärendet bordlades.

§ 3

Livsmedelspolitik (MJU16)

Utskottet behandlade motioner om livsmedelspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Landsbygdspolitik (MJU18)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner om landsbygdspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Inställda sammanträden

Kanslichefen anmälde att sammanträdena torsdagen den 22 mars och tisdagen den 10 april 2018 ställs in.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 27 mars 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 mars 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:24

§ 1 - 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

-

Gunilla Nordgren (M)

-

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

- (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:24

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 februari - 14 mars 2018

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2018) 73

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den delegerade befogenhet som tilldelats kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 510/2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon

KOM(2018) 79

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 11.2, 15.2, 15.3, 15.6, 15.7 och 45.4 i förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2018) 87

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om möjligheten att införa vissa krav avseende skydd av fisk vid tidpunkten för avlivning (Text av betydelse för EES)

KOM(2018) 88

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av artikel 5 i förordning (EU) nr 576/2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte

KOM(2018) 115

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för de fisken som utnyttjar demersala bestånd i västra Medelhavet

KOM(2018) 116

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Kommissionens allmänna rapport om tillämpningen av Reach och översyn av vissa delar Slutsatser och åtgärder

KOM(2018) 119

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/120 vad gäller vissa fiskemöjligheter

K- dokument

K(2018) 696

KOMMISSIONENS BESLUT om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG samt om upphävande av beslut 2013/480/EU

K(2018) 713

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilaga II till beslut 92/260/EEG vad gäller tillfällig införsel av registrerade hästar från vissa delar av Kina, ändring av beslut 93/195/EEG vad gäller djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang efter tillfällig export till Kina, Mexiko och Amerikas förenta stater, och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posterna för Kina, Mexiko och Turkiet i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten

K(2018) 818

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

K(2018) 889

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2018) 975

Anmälan 2017/597/S Förordning om klimatbonusbilar Synpunkter enligt artikel 5.2 i direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

K(2018) 1076

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 1.3.2018 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europa-parlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly som legerings-element i lödmetall med hög smälttemperatur

K(2018) 1078

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/926 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2016

K(2018) 1095

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/927 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2016

K(2018) 1149

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 28.2.2018 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

K(2018) 1168

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i januari 2018

K(2018) 1194

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö

K(2018) 1208

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.2.2018 om vissa djurhälsoskyddsåtgärder för handel inom unionen med salamandrar och införsel till unionen av sådana djur vad gäller svampen Batrachochytrium salaman-drivorans

K(2018) 1209

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller de kriterier som berättigar till stöd för hampa enligt ordningen för grundstöd och vissa krav beträffande frivilligt kopplat stöd

K(2018) 1509

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genom-förandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2017/18:FPM52

Meddelande om en plaststrategi

2017/18:FPM56

Dricksvattendirektivet

Rådsrapporter

Rapport från jordbruks- och fiskeråd den 19 februari 2018

Rapport från jordbruks- och fiskerådet den 19 februari 2018

Rapport från Miljöråd den 5 mars 2018

Återrapport från miljörådsmöte i Bryssel den 5 mars 2018

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 5-8 februari 2018

Övrigt

Europeiska revisions-rättens bakgrunds-dokument

Bakgrundsdokument om ekologiska livsmedel i EU

Information om afrikansk svinpest

Information om afrikansk svinpest i Moldavien