Protokoll utskottssammanträde 2017/18:24

Trafikutskottets protokoll 2017/18:24

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:24

DATUM

2018-04-26

TID

10.00 – 11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:23.

Fossiloberoende transporter (TU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU13.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.


§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Regeringens skrivelse om verksamheten inom EU 2017 (TU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om att yttra sig till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:118 och motion.


Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU6y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att Karin Svensson Smith (MP) och Jessica Rosencrantz (M) tog emot en delegation från Frankrikes nationalförsamling onsdagen den 25 april 2018.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Information från Transportstyrelsen


Petra Wermström, avdelningsdirektör Väg och järnväg, och utredarna Linda Norberg, Monica Åsman och Mattias Andersson informerade dels om pågående arbete med framtagandet av en definition av miljöbil, dels om tillsynen av yrkestrafiken.

Vid protokollet

Justeras den 3 maj 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:24

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

O

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.