Protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

Civilutskottets protokoll 2017/18:25

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

2018-04-10

TID

11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att ledamoten Åsa Eriksson (S) fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:24.

§ 3

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning (CU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:111.

Utskottet justerade betänkande CU19.

§ 4

En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde (CU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:133.

Utskottet justerade betänkande CU21.

§ 5

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon (CU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:117.

Utskottet justerade betänkande CU30.

§ 6

Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdesystemet (CU23)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:134.

Ärendet bordlades.

§ 7

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten (CU22)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:135.

Ärendet bordlades.

§ 8

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till reger-ingen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelsen 2017/18:75.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 17 april 2018 kl. 11.00.Vid protokollet

Justeras den 12 april 2018

Johan LöfstrandCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:25

§ 1-10

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Mats Green (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Vakant (S)

-

Roger Hedlund (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

-

Eva Sonidsson (S)

-

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Lars Beckman (M)

-

Leif Nysmed (S)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Thomas Finnborg (M)

Maria Stockhaus (M)

Maria Strömkvist (S)

X

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

X

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Ewa Thalén Finné (M)

X

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Hamza Demir (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Anders Österberg (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande