Protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

Kulturutskottets protokoll 2017/18:25

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

Torsdagen den 26 april 2018

TID

Kl. 9.30–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:24 av den 24 april 2018.

§ 2

Skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Fortsattes behandlingen om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:KrU2y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande mening

§ 3

Skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017.

Utskottet beslutade om följande yttrande till utrikesutskottet.

Kulturutskottet vill inledningsvis betona att de områden som tas upp i regeringens skrivelse och som ligger inom kulturutskottets beredningsområde, nämligen kultur, ungdom och idrott, är nationella angelägenheter. EU har enbart befogenhet att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Detta är också något som utskottet vid flera tillfällen har lyft fram, bl.a. vid överläggningar med regeringen inom de aktuella områdena.

De två övergripande mål som ligger till grund för EU-samarbetet på ungdomsområdet 2010–2018 är att skapa fler och lika möjligheter för alla unga i utbildningen och på arbetsmarknaden och att främja alla ungas aktiva medborgarskap, sociala delaktighet och solidaritet. Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla statliga beslut och insatser som berör ungdomar mellan 13 och 25 år. Detta förutsätter arbete på såväl nationell, regional och lokal som internationell nivå (prop. 2017/18:1, utgiftsområde 17, s. 171). Det är dock enligt utskottet viktigt att åtgärderna inte inkräktar på de enskilda staternas befogenhet på området.

Utskottet vill framhålla betydelsen av internationella kulturella förbindelser. Internationalisering och interkulturellt arbete är en prioriterad uppgift inom kulturpolitiken och en viktig del när det gäller att uppnå de kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). Kulturen stimuleras och utvecklas i mötet mellan olikheter. Det är betydelsefullt att svensk kultur har möjlighet att nå utanför landets gränser. Utskottet vill också peka på kulturens viktiga roll i relationsskapandet med andra länder. Det är dock enligt utskottet angeläget att understryka att EU:s befogenhet på kulturområdet enbart omfattar att främja samarbete mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera medlemsstaternas insatser.

Utskottet avstyrker motion 2017/18:4036 (SD) yrkandena 62–63.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde en avvikande mening och tillstyrker motion 2017/18:4036 (SD) yrkandena 62–63.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information

Den särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist och huvudsekreteraren Göran Blomberg informerade om den Konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 5

En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)

Fortsattes behandlingen av proposition 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna och följdmotioner (jfr prot. 2017/18:24.2).

Ärendet bordlades.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om rådsslutsatser om:

– To bring cultural heritage to the fore across policies

– On promoting European values through sport

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1791-2017/18).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 3 maj 2018 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:25

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Örnebjär, Christina (L)

D

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

Lohman, Eva (M)

Ali, Amne (S)

D

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande