Protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:25

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

2018-03-27

TID

11.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av ordförande

Vice ordförande öppnade mötet för val av ordförande.

Utskottet beslutade att till ordförande välja Åsa Westlund (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:23 och 2017/18:24

§ 3

Skogspolitik (MJU17)

Utskottet fortsatte behandling av motioner om skogspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU17 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (S, MP, V)

under punkt 1

rättssäker och effektiv nyckeltopsinventering,

- (V)

- ” - 2

uppdrag om inventering och registrering av nyckelbiotoper,

- (S, MP, V)

- ” - 4

översyn av artskyddsförordningen,

- (S, MP, V)

- ” - 5

långsiktiga förutsättningar för skogsbruk,

- (C)

- ” - 6

ekologisk kompensation,

- (L)

- ” - 7

byte av skogsmark,

- (M, SD)

- ” - 8

översyn av skyddade områden,

- (V)

- ” - 9

skogens sociala värden,

- (M, C, L, KD)

- ” - 10

bioekonomistrategi,

- (M)

- ” - 12

avverkning av skog,

- (V)

- ” - 13

skogsvårdslagen och miljöbalken,

- (M, SD, C, KD)

- ” - 15

äganderätt,

- (S, MP, V)

- ” - 16

ersättningsfrågor,

- (L)

- ” - 17

ersättning för kollektiva nyttigheter,

- (SD, C)

- ” - 18

möjlighet till rättslig prövning.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Övergripande miljöfrågor (MJU19)

Utskottet fortsatte behandling av motioner om miljöfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU19 efter vissa ändringar.

- (C)

under punkt 1

stärkt lokal och regional miljö- och klimatmakt,

- (V)

- ” - 3

kommunalt veto mot vindkraft,

- (S, MP, V)

- ” - 5

tillståndsprocesser,

- (SD)

- ” - 6

handläggningen av tillståndsärenden,

- (KD)

- ” - 7

prövningen av djurhållande verksamhet m.m.,

- (M) (C)

- ” - 8

förändring av miljömålssystemet m.m.,

- (M, L)

- ” - 9

ekosystemtjänster,

- (V)

- ” - 10

miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö,

- (L)

- ” - 11

finansiering av insatser för bevarande av bl.a. natur och hav,

- (V)

- ” - 12

subventioner,

- (S, MP, V)

- ” - 13

kompensation vid inskränkningar i äganderätten.


M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Begäran om överläggning

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

COM(2018) 151 Rekommendation till Rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Justering av arbetsplan

Kanslichefen anmälde att betänkandet 2017/18:MJU22 Miljömärkning av drivmedel utgår på grund av försenad proposition. Beredningen av denna proposition kommer att ske i betänkande 2017/18:MJU26 Klimatpolitik.

§ 8

Interparlamentarisk konferens om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Utskottet beslutade att ordförande Åsa Westlund (S) och vice ordförande Kristina Yngwe (C) representerar utskottet i Europaparlamentets interparlamentariska konferens om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken den 24 april 2018 i Bryssel.

§ 9

Information om arbetet med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Uppdrogs åt presidiet att prova möjligheterna för utskottet att få ta del av aktuell information om regeringens arbete med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 april 2018 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 12 april 2018

Åsa Westlund

MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:25

§ 1

§ 2–10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

Åsa Coenraads (M)

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Runar Filper (SD)

Lars Tysklind (L)

X

X

Jens Holm (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

O

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

- (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:25

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

Kännedomskopia

K. Axelsson / Minkar