Protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

Näringsutskottets protokoll 2017/18:25

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

2018–05–03

TID

10.00–10:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:24.

§ 2

Förbud mot utvinning av uran (NU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:212 om förbud mot utvinning av uran och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU13 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, SD- och L- ledamöterna,

vid punkt 2 av M- och L-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamoten.

§ 3

Förstärkt följerätt (NU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:92 om förstärkt följerätt och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU14 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 3 dels av M-, C- och L-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna.

vid punkt 4 av M-ledamöterna.

§ 4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning (NU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:227 om kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande NU15 justerades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel (NU18)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:181 om Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor (NU20)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:222 om nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 7

Vårändringsbudget för 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2017/18:99 om vårändringsbudget för 2018.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 8

Årsredovisning för staten 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2017/18:101 om årsredovisning för staten 2017.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 9

2018 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2017/18:100 om 2018 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–5.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 10

Vattenmiljö och vattenkraft

Utskottet behandlade fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2017/18:243 om vattenmiljö och vattenkraft och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 11

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder (NU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:179 om en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Information om näringsutskottets uppföljnings- och utvärderingsprojekt

Utskottet informerades om statusen för pågående uppföljnings- och utvärderingsprojekt.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen

den 15 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 15 maj 2018

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:25

§ 1-2

§ 3

§ 4-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

O

X

Lise Nordin (MP)

O

O

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Maria Weimer (L)

X

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

Hanna Westerén (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

O

Sofia Fölster (M)

Karl Längberg (S)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

X

O

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

O

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

ClasGöran Carlsson (S)

David Lindvall (S)

O

O

O

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.