Protokoll utskottssammanträde 2017/18:25

Trafikutskottets protokoll 2017/18:25

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:25

DATUM

2018-05-03

TID

10.00 – 10.10

10.15 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2017/18:24.

Yrkestrafik och beställaransvar (TU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:198, proposition 2017/18:209 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:TU14.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Landsbygdspropositionen (TU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till näringsutskottet över proposition 2017/18:179 och motioner.


Utskottet justerade yttrande 2017/18:TU7y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Information om taxifrågor

Tidigare särskilda utredaren Amy Rader Olsson och tidigare sekreteraren Hanna Forsell från Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning, förbundssekreterare Lars Mikaelson från Svenska Transportarbetareförbundet, förbundsordförande Peter Norman och förbundsdirektör Claudio Scubla från Svenska Taxiförbundet samt Sverige- och Finlandschef Joel Järvinen och ansvarig för samhällskontakter Martin Savén från Uber informerade om aktuella taxifrågor.

Utskottets offentliga utfrågning om klimatanpassning av transportinfrastrukturen

Utskottet fastställde programmet för den offentliga utfrågning om klimatanpassning av transportinfrastrukturen som ska anordnas den 7 juni 2018.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Kommissionens svar på motiverat yttrande

Utskottet behandlade kommissionens svar på utskottets motiverade yttrande enligt utlåtande 2017/18:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet.

Kommissionens svar lades till handlingarna.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att Edward Riedl (M) och Johan Andersson (S) tog emot en delegation från Saudiarabien onsdagen den 2 maj 2018.

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 maj 2018

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2017/18:25

§ 1-2

§ 3-8

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

O

Erik Ottoson (M)

O

O

Rikard Larsson (S)

O

O

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt(MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Daniel Riazat (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Marie –Louise Rönnmark (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.