Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-03-08

TID

10.00–10.42

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 2

Arbetsrätt (AU9)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2017/18:3625 yrkande 14 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Ordföranden Lil Ljunggren Lönnberg och kanslichefen Pontus Ringborg informerade om aktuellt arbete i Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om dagordningen för Epsco-mötet i Bryssel den 15 mars 2018 och om tillhörande dokument.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 mars 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2017/18:26

§ 1–3

§ 4

§ 5-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

Jessica Polfjärd (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

Ali Esbati (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

O

Erik Andersson (M)

X

X

Serkan Köse (S)

O

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Mats Pertoft (MP) ersättare för Annika Hirvonen Falk

Fredrik Christensson (C)

X

X

X

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lars-Axell Nordell (KD)

EXTRASUPPLEANTER

Erik Slottner (KD)

X

X

X

N= Närvarande

V= Votering

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O= ledamöter som härutöver har varit närvarande