Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Justitieutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-04-26

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 2

Digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande (JuU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:126.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:JuU31.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 (JuU15)


Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2017/18:75.

Utskottet justerade yttrande 2017/18:JuU6y.

S- och MP-ledamöterna anmälde avvikande mening.

§ 4

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet (JuU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:177 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 3.

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 4.

Fråga om utskottsinitiativ

Ledamoten Adam Marttinen (SD) föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Stina Nordström

Justeras den 3 maj 2018

Annika Hirvonen FalkJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2017/18:26

§ 1-9

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordf.

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

Helene Petersson (S)

X

Elin Lundgren (S)

X

Krister Hammarbergh (M)

X

Arhe Hamednaca (S)

-

Vakant (SD)

Anti Avsan (M)

X

Susanne Eberstein (S)

X

Johan Hedin (C)

X

Anders Hansson (M)

X

Petter Löberg (S)

X

Adam Marttinen (SD)

X

Roger Haddad (L)

X

Linda Snecker (V)

X

Andreas Carlson (KD)

X

Lawen Redar (S)

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

O

Ellen Juntti (M)

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Patrick Reslow (-)

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sultan Kayhan (S)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2018-04-18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.