Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Kulturutskottets protokoll 2017/18:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

Torsdagen den 3 maj 2018

TID

Kl. 09.30–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2017/18:25 av den 26 april 2018.

§ 2

Proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

Utskottet behandlade frågan om yttrande till näringsutskottet över propositionen 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop

Utskottet beslutade om följande yttrande till näringsutskottet.

Kulturutskottet vill inledningsvis lyfta fram de kulturpolitiska målen av vilka det framgår att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145). För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Det är viktigt att det finns möjlighet att utöva och uppleva kultur, oberoende av var i landet man bor. Allas möjlighet till kulturskapande och till att ta del av kulturupplevelser bör främjas. Utskottet vill i det sammanhanget lyfta fram att myndigheter och institutioner som inom Kulturdepartementets ansvarsområde har i uppdrag att i samverkan med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet. Vidare ska framhållas den betydelse som kultursamverkansmodellen har för att föra kulturen närmare medborgarna.

Det är angeläget att skillnaderna i tillgång till kultur oavsett var i landet man bor minskar och att kulturen blir mer tillgänglig. Det finns dock i dag inte någon samlad bild över kulturens tillgänglighet i Sveriges landsbygder. Utskottet välkomnar därför att regeringen avser att ge relevanta myndigheter i uppdrag att analysera tillgänglighet och deltagande i olika kulturverksamheter i landsbygderna. I uppdraget bör, som regeringen anför, ingå att se över möjligheter till förtydligad uppföljning av hur de statliga medlen når landsbygder i hela Sverige.

Utskottet vill också understryka civilsamhällets betydelse för en positiv utveckling i hela landet, inte minst på landsbygderna där föreningslivet många gånger är starkt. Det gäller inom t.ex. idrott, friluftsliv och kultur. Civilsamhällets engagemang och möjligheten till olika typer av aktiviteter bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och till att stärka gemenskap och lokal identitet. I sammanhanget ska också nämnas de insatser som görs av ideella krafter för att vårda och upprätthålla kulturmiljöer och kulturarv runtom i landet.

Utskottet vill vidare lyfta fram den betydelse som kultur i alla dess former, kulturmiljö och kulturarv samt det engagemang som finns inom det civila samhället har för att bidra till att skapa attraktiva livsmiljöer som kan bidra till landsbygdernas livskraft och utveckling. Kultur, kulturarv och kulturmiljö samt friluftsliv utgör också en grund för en utvecklad besöksnäring och turism som bidrar till sysselsättning och lokal och regional utveckling.

I motion 2017/18:4106 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkas att Statens kulturråd ska ges i uppgift att stärka de nationella institutionernas arbete över hela Sverige (yrkande 3). Med hänvisning till det ovan nämnda uppdraget till myndigheter och institutioner inom kulturområdet samt till det av regeringen aviserade uppdraget bör yrkandet avstyrkas.

Ledamöterna från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna anmälde följande avvikande mening:

Vi delar den bedömning som utskottets majoritet gör om den betydelse som kultur i alla dess former, kulturmiljö och kulturarv samt det civila samhället har för landsbygderna. Vi vill understryka betydelsen av att det ska finnas möjlighet att ta del kultur, oberoende av var man bor i landet och att de statliga kulturinstitutionernas verksamhet kommer alla till del. Statens kulturråd bör därför ges i uppgift att utreda hur dessa institutioners verksamhet bättre ska kunna nå ut över landet. Motion 2017/18:4106 (M, C, L, KD) yrkande 3 bör därför tillstyrkas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Statskontoret

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg m.fl., Statskontoret, informerade om analys av folkbildningen och Statens medieråd samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

De politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD) närvarande under denna punkt.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreteraren Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om främjade av EU:s gemensamma värden genom idrotten.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 1848-2017/18) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om främjande av EU:s gemensamma värden genom idrotten är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på idrottsområdet så som den är uttryckt i artikel 165 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av slutsatserna om främjande av EU:s gemensamma värden genom idrotten.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna anser i motsats till regeringens bedömning i den svenska ståndpunkten att frågan är av nationell karaktär och inte håller sig inom EU:s kompetens på området. Vidare anser vi rådsslutsatserna i sak vara alltför långtgående i sin intervention i en nationell angelägenhet då man uppmanar medlemsstaterna att vidta en rad åtgärder för svenskt föreningsliv. Vi vänder oss också emot motiveringen om att stärka ”EU:s gemensamma värden” i vilket förefaller vara ett sätt att bland barn och unga skapa en positiv syn på EU-samarbetet, vilket också uttrycks i underlaget. Idrotten, uttrycks det, kan också vara en del av att bemöta säkerhetspolitiska utmaningar och göra sitt yttersta för att stärka integrationen, vilket vi menar inte är idrottens uppgift. I handlingarna uppmanas också medlemsstaterna att stödja initiativ som stärker interkulturell kompetens i alla åldrar, vilket vi menar inte heller är idrottsrörelsens uppgift i ett demokratiskt samhälle där kritiskt tänkande och tanke- och åsiktsfrihet måste värnas, särskilt bland barn och unga och där en sådan uppmaning riskerar bli politiskt tendentiös.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Under denna punkt närvarade kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors, EU-nämndens kansli.

§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om idrottens utmaningar och samarbete mellan EU, medlemsstater och idrottsrörelsen inför ministerrådsmöte den 23 maj 2018 (dnr 1845-2017/18).

Under denna punkt närvarade kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors, EU-nämndens kansli.

§ 6

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om behovet av att synliggöra kulturarvet i EU:s övriga politikområden.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 1846-2017/18) där följande ståndpunkt angetts:

Regeringen noterar att rådsslutsatserna syftar till att tydliggöra kulturarvets roll inom andra områden än det avgränsat kulturpolitiska. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådsslutsatserna om behovet av att synliggöra kulturarvet i EU:s övriga politikområden.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt med följande tillägg:

Regeringen vill samtidigt understryka vikten av att rådsslutsatserna inte föregriper förhandlingen om EU:s nästa fleråriga budgetram och inte får negativa effekter för EU:s långtidsbudget.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Information inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om kulturens bidrag till EU efter 2020 inför ministerrådsmötet den 23 maj 2018
(dnr 1847-2017/18).

§ 8

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om rådsslutsatser om:

– ungdomars roll i uppbyggnaden av ett tryggt, sammanhållet och harmoniskt samhälle i Europa och

– ungdomars roll när de demografiska utmaningarna i Europeiska unionen ska tacklas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Information från Nordiska rådets möte

Aron Emilsson (SD) informerade från det Nordiska rådets möte i Akureyri, Island, den 9–10 april 2018.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 15 maj 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2017/18:26

– – – §§

1–2

3

4

5–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

D

Örnebjär, Christina (L)

Tsouplaki, Vasiliki (V)

D

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

D

Karkiainen, Ida (S)

SUPPLEANTER

Vepsä, Mattias (S)

D

D

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

D

D

Ali, Amne (S)

N

N

N

N

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Jallow, Momodou (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

D

Eliasson, Bengt (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande