Protokoll utskottssammanträde 2017/18:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2017/18:26

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:26

DATUM

2018-04-12

TID

08.00 – 09.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Närings-departementet, om:


KOM(2018) 151 Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko

Underlaget utgjordes av en den 11 april 2018 inkommen promemoria (dnr 1.6.1-1616-2017/18).

C- och L-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att Sverige ska fullfölja sin tidigare linje och rösta nej till att ge kommissionen ett mandat att inleda förhandlingar om ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Marocko. Sverige bör fortsatt utgå från tolkningen av tidigare domar om att Marocko inte representerar det västsahariska folket och att det västsahariska folkets samtycke ska inhämtas. Vi anser likt regeringen att protokollet inte lever upp till de förväntningar man kan ha på att det västsahariska folket ska ge sitt medgivande till ett avtal och att det är informerat och frivilligt. Därför anser vi att regeringen bör rösta nej, och inte avstå från att rösta vid rådsmötet.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Jag anser att Sverige borde rösta nej till att ge kommissionen mandat till fiskepartnerskapsavtal med Marocko. Jag anser inte att villkoren för inkludering och samtycke av det västsahariska folket är uppfyllda på ett adekvat sätt och att förslaget till mandat därmed går emot EU-domstolens utlåtande. Dessutom borde det faktum att Marocko ockuperar Västsahara diskvalificera dem helt och hållet från att kunna sluta ett fiskeavtal med EU.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens förslag om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
Näringsdepartementet, om:


COM(2017) 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning)

Underlaget utgjordes av en den 10 april 2018 inkommen promemoria

(dnr 1.6.1-1317-2017/18).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till omarbetning av dricksvattendirektivet och stödjer direktivförslagets övergripande syften som bland annat är att skydda människor från skadliga effekter av förorenat vatten genom att säkerställa att dricksvattnet är hälsosamt och rent.

Det är angeläget att en omarbetning av direktivet leder till rimliga avvägningar som tillförsäkrar befolkningen en hög dricksvattenkvalitet och adekvat konsumentinformation samtidigt som kostnadseffektiviteten och subsidiariteten beaktas.

När det gäller det föreliggande förslaget anser regeringen att det kvarstår vissa innehållsmässiga och rättsliga oklarheter som försvårar bedömningen av konsekvenserna och tillämpningen. Exempel på sådana innehållsmässiga oklarheter gäller bland annat den närmare utformningen av den riskbaserade inriktningen och omfattningen av provtagningen hos dricksvatten-producenterna. Det finns också rättsliga oklarheter när det gäller förslagen om tillgång till dricksvatten, framför allt ur proportionalitetshänseende.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Jordbruks- och fiskeråd 16 april 2018

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför Jordbruks- och fiskerådet den 16 april 2018.

§ 4

Regeringens arbete med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lämnade information om regeringens arbete med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:25.

§ 6

Livsmedelspolitik (MJU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om livsmedelspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU16 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (C) (KD)

under punkt 1

livsmedelslagstiftningen,

- (L)

- ” - 2

en konkurrenskraftig livsmedelskedja,

- (M)

- ” - 3

livsmedelskontroll,

- (M) (SD)

- ” - 4

livsmedelsbedrägeri,

- (SD,C,V,KD)

- ” - 5

märkning och kontroll av honung,

- (SD)

- ” - 6

kulturmärkning av svenska matprodukter,

- (SD) (V)

- ” - 7

innehållsdeklaration på förpackningar av alkohol-haltiga drycker,

- (C,KD)

- ” - 8

dricksvatten som resurs,

- (SD,C,KD)

- ” - 9

ersättning vid bildande av vattenskyddsområden.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Landsbygdspolitik (MJU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om landsbygdspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2017/18:MJU18 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

- (M) (SD,KD)

(V)

under punkt 1

EU:s gemensamma jordbrukspolitik,

- (S,MP,V)

- ” - 3

regionalt genomförande av livsmedelsstrategin m.m.,

- (C)

- ” - 4

målen för livsmedelsstrategin i myndigheters regleringsbrev,

- (M,C)

- ” - 5

ängs- och hagmarker,

- (V)

- ” - 6

växtbaserade livsmedel m.m.,

- (M,C,KD)

- ” - 8

pollinerande insekter,

- (M,SD)

- ” - 11

växtförädling,

- (S,MP,V)

- ” - 12

föreningslivet på landsbygden,

- (V)

- ” - 13

ändring av Jordbruksverkets namn.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 8

Kommunala föreskrifter om terrängkörning (MJU21)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:192.

Ärendet bordlades.

§ 9

Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över
skrivelse 2017/18:118 och en motion.

Utskottet beslutade att inte avge något yttrande.

§ 10

Kommissionens förslag till förordning om långlivade organiska föroreningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM (2018) 144.

Ärendet bordlades.

§ 11

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 12

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 13

Uppvaktning

Utskottet beslutade att torsdagen den 3 maj 2018 kl. 10.00 ta emot representanter för World Animal Protection Sverige, Compassion in World Farming Sverige, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt och Vi Konsumenter för gemensam uppvaktning med anledning av proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag.

§ 14

Preliminärt beslut om sammanträde

Utskottet beslutade preliminärt att ha ett sammanträde tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 13.00.

§ 15

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 april 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 april 2018

Åsa WestlundMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2017/18:26

§ 1-15

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

-

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

- (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

Nina Lundström (L)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Maria Weimer (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2017/18:26

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 15 mars – 8 april 2018

Beteckning

Rubrik

COM- dokument

 

COM(2018) 138

Rekommendation till Rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om en global pakt för miljön

COM(2018) 143

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet)

COM(2018) 144

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning)

COM(2018) 145

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med förordning (EU) nr 1257/2013 om återvinning av fartyg

COM(2018) 149

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008

COM(2018) 151

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar på Europeiska unionens vägnar om en ändring av avtalet om fiskepartnerskap och om ingående av ett protokoll med Konungariket Marocko

K- dokument

C(2018) 688

Anmälan 2017/506/S Utkast till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 201X:XX) om foder - Yttrande enligt artikel 5.2 i direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015

C(2018) 1516

RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning av den 21 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 (C(2017) 7619)

C(2018) 1560

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om övervakning av metaller och jod i alger, halofyter och produkter baserade på alger

C(2018) 1592

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.3.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 1604

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.3.2018 om ändring av kommissionens beslut (EU) 2017/675 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet och Tunisien i unionen

C(2018) 1607

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.3.2018 om upphävande av beslut 2007/365/EG om nödåtgärder för att förhindra att Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) förs in i gemenskapen och sprids i gemenskapen

C(2018) 1700

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförande-beslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

C(2018) 1725

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.3.2018 om djurhälsovillkor och villkor för utfärdande av veterinärintyg för återinförsel av hästar som registrerats för tävlingar efter tillfällig export till Indonesien, om ändring av bilaga I till beslut 93/195/EEG vad gäller uppgifterna om Indonesien och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller uppgifterna om Indonesien i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten

C(2018) 1762

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.3.2018 om fastställande av den slutliga tilldelningen till medlemsstaterna av unionsstöd för frukt och grönsaker i skolan och för skolmjölk för perioden 1 augusti 2018–31 juli 2019 och om ändring av genomförandebeslut C(2017)1792 final

C(2018) 1920

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.3.2018 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i februari 2018

C(2018) 1942

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.3.2018 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2017/18:FPM60

Europeiska kommissionens andra översyn av Reach-förordningen

Rådsrapporter

Rapport från jordbruks- och fiskeråd den 19 mars 2018

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 19 mars 2018

Övrigt

Revisionsrättens informations-dokument

Revisionsrättens informationsdokument om framtidens gemensamma jordbrukspolitik

7516/2018

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water intended for human consumption (recast) [5846/18 ENV 59 SAN 50 CONSOM 24 CODEC 134 - COM(2017) 753 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Czech Chamber of Deputies